top of page
KSK%20DOORZICHTIG_edited.jpg

Missie en visie

Algemene missie

KSK Steenbrugge is een voetbalvereniging onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De waarden van de vereniging zijn sportief, sociaal en educatief.

KSK Steenbrugge wil een attractieve, familiale en lokale voetbalvereniging zijn, met een eerste ploeg op niveau van 4e provinciale b én een solide jeugdopleiding op regionaal niveau.

De vereniging streeft naar een vaste en stabiele organisatie en een optimale sportinfrastructuur.

Bovendien wil KSK Steenbrugge een financieel gezonde vereniging zijn én blijven.

Een vereniging met een goede reputatie zowel sportief als daarbuiten (accommodatie, familiaal en lokaal karakter, opvoedkundig, …). Een vereniging die de begrippen vriendschap, solidariteit, respect, fair play en sportiviteit hoog in het vaandel draagt. KSK Steenbrugge streeft er dan ook naar dat alle leden, medewerkers, sympathisanten en supporters zich betrokken én thuis voelen binnen een warme en aangename vereniging en dit ook zo ervaart. De bestuursleden en medewerkers communiceren er in een open, vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. KSK Steenbrugge wenst een sportvereniging te zijn met regionale uitstraling waar iedereen welkom is.

De eerste ploeg is het sportieve uithangbord van KSK Steenbrugge. We willen daar graag aantrekkelijk voetbal brengen én de eigen jeugd kansen bieden.  Door een goede opvolging van haar jeugdspelers te organiseren, wil de vereniging ontdekken wie talenten en potentieel heeft om, via de onderbouw en de bovenbouw van haar jeugdopleiding, door te groeien naar een volwaardige speler van haar eerste ploeg.

Missie jeugd

KSK Steenbrugge streeft naar een jeugdwerking waarop men fier mag zijn. Concreet betekent dit dat we aan zoveel mogelijk jongens en meisjes uit Assebroek en de onmiddellijke omgeving een goede voetbalopleiding willen bieden. Naast de voetbaltechnische en pedagogische aspecten hebben we ook oog voor de mentale en sociale vorming. Jongeren de mogelijkheid geven plezier te scheppen in voetbal en hen correcte, menselijke waarden mee te geven.

De vereniging wenst dankzij een goed jeugdbeleid een voorbeeldfunctie te vervullen richting maatschappij. Hoewel wij er niets op tegen hebben dat ze zich op hoger niveau verder kunnen ontwikkelen, willen wij onze spelers graag zoveel mogelijk behouden door zelf een goed onderbouwde jeugdopleiding aan te bieden, aangepast aan het niveau van elke speler.

KSK Steenbrugge is er als vereniging van overtuigd dat een dergelijke jeugdwerking de nodige kansen moet bieden zodat eigen jeugdspelers zoveel mogelijk kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. 

Visie

Met deze visie willen we aangeven wat de drijfveer is van onze vereniging, haar bestuur en de vele vrijwilligers. Hoe zien wij onze vereniging in de wereld van morgen?
We willen meewerken aan een positief sociaal samenlevingsklimaat in Assebroek door jongeren actief te stimuleren en om zinvol te bewegen. KSK Steenbrugge wil bovenal een gezellige, sociale vereniging zijn waarin iedereen (jong en oud, speelster én vrijwilliger) zich thuis voelt en waar elke betrokkene met plezier naar toe komt.

Ter ondersteuning van de bovenstaande missie, richt KSK Steenbrugge zijn visie op de 3 waarden sportief, sociaal en educatief:

Sportief:

Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier (= FUN) centraal moet staan. De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Tijdens de opleiding en begeleiding van onze jeugdspelers kijken ze ook verder dan alleen maar naar de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de speler.

Naast de sportieve ambities van de eerste ploeg, wil de vereniging in de jeugdopleiding naast het huidige regionaal niveau, streven naar een provinciaal jeugdniveau.

  • Provinciaal niveau: het gericht ontwikkelen van spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau om zo de kansen tot doorstroming te maximaliseren.

  • Regionaal niveau: iedereen de mogelijkheid bieden om wedstrijden te spelen! De vereniging verbindt zich er expliciet toe alle jongens en meisjes uit de gemeente en de regio de kans te geven een kwalitatieve voetbalopleiding te volgen.

Sociaal:

Een vereniging voor iedereen

KSK Steenbrugge wenst een vereniging te zijn waar iedereen zoveel mogelijk aan bod komt en waar voetbalplezier centraal staat. Elke jongen of meisje uit Assebroek en de nabije omgeving, die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt een kans om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. We willen er toe bijdragen dat élk

Spelen. Ook kinderen die een bepaald ziektebeeld hebben krijgen een kans om zich te integreren zolang de goede werking niet in het gedrang komt. Ook moeten we rekening houden met de beperktheden van onze infrastructuur waardoor we spelers kunnen weigeren.

 

Samenwerking met andere organisaties, scholen en de gemeente

KSK Steenbrugge wenst haar sportieve- en sociale functie verder uit te breiden via samenwerkingsverbanden met de gemeente Assebroek, de scholen en andere organisaties in de omgeving. 
De vereniging streeft naar een goede samenwerking met de gemeente, in beide richtingen (bijvoorbeeld rond organisatie kampen, tornooien, maar ook inclusie van alle kinderen uit de gemeente).

Verder streven we ernaar om de contacten met de scholen te verruimen en te onderhouden. Samenwerkingen met andere verenigingen en organisaties gebeuren eerder ad-hoc.  

Educatief:

Opvoeding

Als vereniging zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport.

 

Normen en waarden

KSK Steenbrugge hecht belang aan ethische normen en waarden die de vereniging aan zijn jeugdspelers wil meegeven. Termen zoals orde, respect (t.o.v. medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter, ), (zelf)discipline, leren verliezen, fair play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als vereniging hoog in het vaandel dragen.

Daarbij is respect een héél belangrijke: de vereniging vraagt respect voor medespelers, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers, infrastructuur en materiaal.

Daarnaast houdt KSK Steenbrugge ook rekening met kansengroepen in onze samenleving waaronder mensen met een ander geloof of met een andere huidskleur. Wanneer jeugdspelers/leden dienen te worden bijgestuurd, zowel op sportief als op algemeen menselijk vlak, willen we dit als vereniging steeds op een positieve, stimulerende manier doen. De vereniging streeft er tenslotte naar om een gezond evenwicht te vinden tussen voetbal en studie.

Zowel KSK Steenbrugge, als de trainers onderschrijven de Panathlon verklaring. Deze verklaring en het Fairplay charter hangen uit in onze kantine.  Ook het charter “Ethisch verantwoord scouten” werd ondertekend.

 

Open en eerlijke communicatie

We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze vereniging en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale vereniging willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder) moeten zich thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de vereniging versterkt.

2bffc3b96a284f48b616ee27ab380d27_ico.png
bottom of page